คณบดีพยาบาลศาสตร์

ผศ.เสาวลักษณ์  แย้มตรี

ฝ่าย/หน่วยงาน

พยาบาลศาสตร์

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560

- แผนปฏิบัติการฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา (คลิก)

- แผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา (คลิก)

- แผนปฏิบัติการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม (คลิก)

- แผนปฏิบัติการฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (คลิก)

Comments   

0 #1 profile8524 2018-11-02 13:15
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Quote

Add comment


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

แบบสำรวจ