คณบดีพยาบาลศาสตร์

ผศ.เสาวลักษณ์  แย้มตรี

ฝ่าย/หน่วยงาน

พยาบาลศาสตร์

ข้อมูลต่างๆ

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ (คลิก)

ข้อมูลอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ (คลิก)

ตารางเรียนเทอม 1 ปี 2560 (คลิก)

ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (คลิก)

ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ (คลิก)

ภาระงานสอนของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ (คลิก)

 

รายชื่อนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

รายชื่อนักศึกษา รหัส 60  (คลิก)

รายชื่อนักศึกษา รหัส 59  (คลิก) 

รายชื่อนักศึกษา รหัส 58  (คลิก)

รายชื่อนักศึกษา รหัส 57  (คลิก) 

 

รายวิชาที่เปิดสอนประจำปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษาที่ 1/2560    นักศึกษาชั้นปีที่ 1    นักศึกษาชั้นปีที่ 2    นักศึกษาชั้นปีที่ 3    นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ปีการศึกษาที่ 2/2560   นักศึกษาชั้นปีที่ 1    นักศึกษาชั้นปีที่ 2    นักศึกษาชั้นปีที่ 3    นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ปีการศึกษาที่ 3/2560   นักศึกษาชั้นปีที่ 1    นักศึกษาชั้นปีที่ 2    นักศึกษาชั้นปีที่ 3    นักศึกษาชั้นปีที่ 4

แผนการศึกษาปีการศึกษา 2560

แผนการศึกษาภาคทฤษฎี (คลิก)

แผนการศึกษาภาคปฏิบัติ (คลิก)

Comments   

0 #1 profile8307 2018-11-02 17:08
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Quote

Add comment


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

แบบสำรวจ