คณบดีพยาบาลศาสตร์

 

ฝ่าย/หน่วยงาน

พยาบาลศาสตร์

ผังแสดงการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ปรับปรุงปีการศึกษา 2562 (คลิก)

ประกาศแนวปฏิบัติการรักษาความลับข้อมูลของนักศึกษา (คลิก)

งานแนะแนวให้คำปรึกษา
-  แผนปฏิบัติการงานแนะแนว 2562 
- แผนผังการให้คำปรึกษา
- แผนผังการยื่นเรื่องอุทธรธ์
- แบบยื่นเรื่องอุทธรณ์
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ระบบและกลไกแผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (คลิก)

โครงการทำนุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 (คลิก)

โครงสร้างการทำงาน งานทำนุบารุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย (คลิก)


แผนปฏิบัติการฝ่ายกิจการนักศึกษา 2562 (ดาวน์โหลด)

ผังโครงสร้างคณะกรรมการชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ดาวน์โหลด)

ผังโครงสร้างคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ดาวน์โหลด)

 

Comments   

0 #1 profile2612 2018-11-01 14:35
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Quote

Add comment


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

งานแนะนำและให้คำปรึกษา