คณบดีพยาบาลศาสตร์

ผศ.เสาวลักษณ์  แย้มตรี

ฝ่าย/หน่วยงาน

พยาบาลศาสตร์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชนหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารกหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

   

 

 

 

Comments   

0 #1 profile3057 2018-10-30 17:34
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Quote

Add comment


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

แบบสำรวจ