คณบดีพยาบาลศาสตร์

 

ฝ่าย/หน่วยงาน

พยาบาลศาสตร์

                                                                      

ผศ.เสาวลักษณ์  แย้มตรี  อายุ    67  ปี    เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 4511034609 

ตำแหน่่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา : ปริญญาตรี: ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2524

                   ปริญญาโท: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลชุมชน) คณะพยาบาลศาสตร์

                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2532

ประสบการณ์ทำงาน : 

- อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขอนแก่น

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น พ.ศ.2526-2533           

- หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  รองผู้อำนายการฝ่ายวิชาการ

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น พ.ศ.2533-2543

- รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น พ.ศ. 2543, 2547, 2548

- คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน (อายุงาน 14 ปี)

 

Comments   

0 #5 tadalafil 30 mg 2021-06-07 13:37
tadalafil daily use https://pulmoprestadalafil.com/ tadalafil 30 mg tadalafil dosage
Quote
0 #4 tadalafil daily use 2021-06-03 12:01
order tadalafil https://superactivetadalafil.com/ order tadalafil order tadalafil
Quote
0 #3 tadalafil pills 2021-06-03 07:45
tadalafil generic https://extratadalafill.com/ tadalafil max dose buy tadalafil
Quote
0 #2 order tadalafil 2021-06-03 06:07
tadalafil pills https://pulmoprestadalafil.com/ tadalafil tadalis sx
Quote
0 #1 tadalafil generic 2021-06-03 03:19
order tadalafil https://nextadalafil.com/ tadalafil 40 mg from india tadalafil dosage
Quote

Add comment


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

งานแนะนำและให้คำปรึกษา