คณบดีพยาบาลศาสตร์

ผศ.เสาวลักษณ์  แย้มตรี

ฝ่าย/หน่วยงาน

พยาบาลศาสตร์

ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.2548 เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2549 นับเป็นคณะวิชาที่เป็นลำดับที่ 4 ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยมีความร่วมมือด้านวิชาการในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษากับ Tokusukai Medical Corporation Group of Japan เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศในการผลิตกำลังคนรองรับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน สังคม โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สู่ความเป็นสากล เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะความสามารถและสมรรถนะด้านวิชาชีพที่สังคมต้องการ ต่อมากระทรวงได้ประกาศเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552 และให้สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552 ภายในปีการศึกษา 2555 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียจึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)มีความเชื่อว่า การพยาบาลเป็นบริการที่มีความละเอียดอ่อน อันเกิดจากพื้นฐานของความรัก ความเมตตากรุณาของพยาบาลที่มีต่อผู้ใช้บริการ การบริการพยาบาลจำเป็นต้องอาศัยทั้งศาสตร์ทางการพยาบาล (Nursing Science) และศิลปะการพยาบาล (Nursing Art) รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบูรณาการความรู้สู่ปฏิบัติการพยาบาลที่เข้าถึงความเป็นมนุษย์ การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีคุณลักษณะเพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม สามารถสื่อสารสัมพันธ์และทำงานร่วมกับชุมชน สังคม และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้พึ่งตนเองได้ ดำรงชีวิตด้วยความสุขแบบพอเพียงและยั่งยืน กรอบแนวคิดของหลักสูตรประกอบด้วยมโนทัศน์ทางการพยาบาล ดังนี้
บุคคล เป็นผู้มีความสมดุลอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่มีความเป็นปัจเจกบุคคล มีศักดิ์ศรี มีสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ และมีศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาวะตนเอง
สุขภาพ เป็นภาวะที่เป็นสุขตามการรับรู้ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน อันเกิดจากความสมดุลทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ภาวะสุขภาพได้ในแต่ละช่วงวัยของชีวิต และตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีผลต่อสุขภาวะของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
การพยาบาล เป็นการดูแลอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งเกิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้ใช้บริการที่คำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ให้การดูแลทุกช่วงวัยของชีวิต ครอบคลุมทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันปัญหาสุขภาพ การดูแลรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย และการฟื้นฟูสภาพ เมื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของประชาชน ให้ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและมีสุขภาวะ
การจัดการเรียนการสอน เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริม “ผู้เรียน” ให้มีวิจารณญาณในการดำรงชีวิตใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกับการปลูกฝังคุณลักษณะวิชาชีพโดยมี “ครู” เป็นผู้เอื้ออำนวยในการเรียนรู้
บัณฑิตพยาบาลเป็นผู้ดำรงตนเป็นคนดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีอุดมคติชีวิต และศรัทธาต่อการทำงาน มีภาวะผู้นำ เป็นที่ยอมรับของสังคม มีความสามารถด้านวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีโดยยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้พึ่งตนเองได้ ดำรงชีวิตด้วยความสุขแบบพอเพียงและยั่งยืน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์  
ปรัชญา    พยาบาลคือ  ผู้กอรปด้วยคุณธรรม  ความสามารถ  และมีภาวะผู้นำในการพัฒนาสุขภาวะให้ชุมชน  และสังคมด้วยความเท่าเทียม
ปณิธาน   มุ่งมั่นผลิตพยาบาลให้เป็นผู้มีคุณธรรมและความรู้  ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  ใฝ่รู้อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชน  และสังคม  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรอุดมศึกษาที่มีมาตรฐาน  ผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
พันธกิจ
1.       ผลิตพยาบาลที่มีคุณธรรม  มีคุณภาพ  และมีภาวะผู้นำ
2.       วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษา  และภาวะสุขภาพชุมชน
3.       บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
4.       ทำนุบำรุง  สนับสนุน  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล
5.       สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาพยาบาล  และนวัตกรรมต่าง ๆ  กับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อัตลักษณ์
จิตสาธารณะ                   (Public  mind)
ภาวะผู้นำ                        (Leadership)
นอบน้อมถ่อมตน            (Humility)
อดทน                              (Patience)
 สีประจำคณะพยาบาลศาสตร์  คือ สีแดง เป็นสีประจำวันอาทิตย์ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ความหมายของสีแดง คือความรักชาติ  ความกระตือรือร้น  และพลังสร้างสรรค์

Comments   

0 #49 Tamara 2020-01-21 01:17
I do not even know the way I stopped up right here, however I assumed
this publish was great. I do not understand who you might be
but definitely you're going to a famous blogger in the event you are not already.
Cheers!

Visit my homepage - pod's: http://alagard.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://cnelwp3.palosanto.com%2F2017%2F07%2Fthe-start-of-casino-2%2F
Quote
0 #48 Houston 2020-01-17 06:38
Very good article. I'm experiencing a few of these issues as well..


Also visit my web site Hippodamas: http://www.oneinamillion.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.uniquelimobus.com%2Fparty-bus-rentals-near-me%2F
Quote
0 #47 Stefanie 2020-01-14 13:57
For any person in a wheel chair or that is delegated to bed for any size of time, stress sores, also referred to as "bed sores" are a distinguished threat.
Difficulties from stress sores can be deadly and, in fact, kill
one in 12 individuals with spinal cord injuries in the UNITED
STATE Stress sores are hard to deal with and can be challenging to stay clear of,
but with a basic understanding of causes, treatments
and also preventative measures, one is better equipped to manage the
risk of stress sores.

Feel free to surf to my web page get more: https://www.goodreads.com/user/show/105620573-maryhayes
Quote
0 #46 Henrietta 2020-01-04 04:29
This is my first time go to see at here and i am actually happy to read all at single place.


My site: wifi password: http://redesdigital.com.mx/index.php/redes/article/view/102/173
Quote
0 #45 Lavina 2019-12-15 10:57
Hi to every body, it's my first visit of this website; this
website contains remarkable and really fine material in support of visitors.


Feel free to visit my web-site hamulate: http://www.irwebcast.com/cgi-local/report/redirect.cgi?url=http%3A//natumegu.s57.xrea.com%2Fcgi-bin%2Fsweetbbs%2Fapeboard_plus.cgi
Quote
0 #44 Jasmine 2019-12-15 08:34
Good post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily
basis. It will always be exciting to read through articles from other authors and
use something from their sites.

Also visit my homepage - tetter: http://atown.zwebtheme.com/joomla/demo2/blog/blog-single/
Quote
0 #43 Krystal 2019-12-14 01:05
For latest news you have to go to see world wide web and on the web I found this
web page as a most excellent web site for latest updates.

Also visit my web page - piggy-wiggy: http://www.artmagazine.spb.ru/en/gb.html?coder=windows-1251&w=1&name=nkorxlSmera&e_mail=jklmopmsnknowpoker.club&url=httppayday10
Quote
0 #42 Clark 2019-12-01 19:29
Hi there! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came
to check it out. I'm definitely enjoying the information. I'm
bookmarking and will be tweeting this to my followers!
Outstanding blog and great design and style.

Have a look at my website; re-tracing: http://nonalcoholicwines.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.yatim-auliyaa.com%2Fberita-308-pengaruh-salat-dalam-pencegahan-penyakit-varises.html&
Quote
0 #41 Reuben 2019-11-11 15:50
You require to make yourself experienced on what oral web marketing methods IN FACT work to
assist grow your practice. As soon as you comprehend these oral
marketing methods you can ask your Search Engine Optimization firm specifically how they
are doing these jobs as well as make them reveal you reports on exactly how they achieved these
objectives. If they can not, it's most likely time to kick them to the curb and also seek someone new.


Here is my page ... checking dental
specialist read more: https://mostrecommendednorthshoredentist.wordpress.com/
Quote
0 #40 Tiffiny 2019-10-22 21:12
Some eentrepreneurs make mistake of tryіng to reate business іn a scale
disparate usiung option of funds and resources tо finance loans.
We did ɑ project ffor the mortgage company in United Ꮪtates; and іn may
сases tthe definition of "mortgage" is translated in 3 waуs in Chinese, which cɑn be confusing.
The chooices enddless foor tһɑt budding
businessperson seeking tⲟ break intⲟ retal sales.


Here іs my wweb site; Daftar
judi Casino: https://bursa303.wang
Quote

Add comment


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

แบบสำรวจ