คณบดีพยาบาลศาสตร์

ผศ.เสาวลักษณ์  แย้มตรี

ฝ่าย/หน่วยงาน

พยาบาลศาสตร์

ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.2548 เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2549 นับเป็นคณะวิชาที่เป็นลำดับที่ 4 ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยมีความร่วมมือด้านวิชาการในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษากับ Tokusukai Medical Corporation Group of Japan เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศในการผลิตกำลังคนรองรับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน สังคม โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สู่ความเป็นสากล เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะความสามารถและสมรรถนะด้านวิชาชีพที่สังคมต้องการ ต่อมากระทรวงได้ประกาศเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552 และให้สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552 ภายในปีการศึกษา 2555 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียจึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)มีความเชื่อว่า การพยาบาลเป็นบริการที่มีความละเอียดอ่อน อันเกิดจากพื้นฐานของความรัก ความเมตตากรุณาของพยาบาลที่มีต่อผู้ใช้บริการ การบริการพยาบาลจำเป็นต้องอาศัยทั้งศาสตร์ทางการพยาบาล (Nursing Science) และศิลปะการพยาบาล (Nursing Art) รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบูรณาการความรู้สู่ปฏิบัติการพยาบาลที่เข้าถึงความเป็นมนุษย์ การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีคุณลักษณะเพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม สามารถสื่อสารสัมพันธ์และทำงานร่วมกับชุมชน สังคม และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้พึ่งตนเองได้ ดำรงชีวิตด้วยความสุขแบบพอเพียงและยั่งยืน กรอบแนวคิดของหลักสูตรประกอบด้วยมโนทัศน์ทางการพยาบาล ดังนี้
บุคคล เป็นผู้มีความสมดุลอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่มีความเป็นปัจเจกบุคคล มีศักดิ์ศรี มีสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ และมีศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาวะตนเอง
สุขภาพ เป็นภาวะที่เป็นสุขตามการรับรู้ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน อันเกิดจากความสมดุลทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ภาวะสุขภาพได้ในแต่ละช่วงวัยของชีวิต และตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีผลต่อสุขภาวะของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
การพยาบาล เป็นการดูแลอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งเกิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้ใช้บริการที่คำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ให้การดูแลทุกช่วงวัยของชีวิต ครอบคลุมทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันปัญหาสุขภาพ การดูแลรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย และการฟื้นฟูสภาพ เมื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของประชาชน ให้ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและมีสุขภาวะ
การจัดการเรียนการสอน เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริม “ผู้เรียน” ให้มีวิจารณญาณในการดำรงชีวิตใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกับการปลูกฝังคุณลักษณะวิชาชีพโดยมี “ครู” เป็นผู้เอื้ออำนวยในการเรียนรู้
บัณฑิตพยาบาลเป็นผู้ดำรงตนเป็นคนดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีอุดมคติชีวิต และศรัทธาต่อการทำงาน มีภาวะผู้นำ เป็นที่ยอมรับของสังคม มีความสามารถด้านวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีโดยยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้พึ่งตนเองได้ ดำรงชีวิตด้วยความสุขแบบพอเพียงและยั่งยืน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์  
ปรัชญา    พยาบาลคือ  ผู้กอรปด้วยคุณธรรม  ความสามารถ  และมีภาวะผู้นำในการพัฒนาสุขภาวะให้ชุมชน  และสังคมด้วยความเท่าเทียม
ปณิธาน   มุ่งมั่นผลิตพยาบาลให้เป็นผู้มีคุณธรรมและความรู้  ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  ใฝ่รู้อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชน  และสังคม  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรอุดมศึกษาที่มีมาตรฐาน  ผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
พันธกิจ
1.       ผลิตพยาบาลที่มีคุณธรรม  มีคุณภาพ  และมีภาวะผู้นำ
2.       วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษา  และภาวะสุขภาพชุมชน
3.       บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
4.       ทำนุบำรุง  สนับสนุน  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล
5.       สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาพยาบาล  และนวัตกรรมต่าง ๆ  กับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อัตลักษณ์
จิตสาธารณะ                   (Public  mind)
ภาวะผู้นำ                        (Leadership)
นอบน้อมถ่อมตน            (Humility)
อดทน                              (Patience)
 สีประจำคณะพยาบาลศาสตร์  คือ สีแดง เป็นสีประจำวันอาทิตย์ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ความหมายของสีแดง คือความรักชาติ  ความกระตือรือร้น  และพลังสร้างสรรค์

Comments   

0 #41 Reuben 2019-11-11 15:50
You require to make yourself experienced on what oral web marketing methods IN FACT work to
assist grow your practice. As soon as you comprehend these oral
marketing methods you can ask your Search Engine Optimization firm specifically how they
are doing these jobs as well as make them reveal you reports on exactly how they achieved these
objectives. If they can not, it's most likely time to kick them to the curb and also seek someone new.


Here is my page ... checking dental
specialist read more: https://mostrecommendednorthshoredentist.wordpress.com/
Quote
0 #40 Tiffiny 2019-10-22 21:12
Some eentrepreneurs make mistake of tryіng to reate business іn a scale
disparate usiung option of funds and resources tо finance loans.
We did ɑ project ffor the mortgage company in United Ꮪtates; and іn may
сases tthe definition of "mortgage" is translated in 3 waуs in Chinese, which cɑn be confusing.
The chooices enddless foor tһɑt budding
businessperson seeking tⲟ break intⲟ retal sales.


Here іs my wweb site; Daftar
judi Casino: https://bursa303.wang
Quote
0 #39 Lilla 2019-10-02 20:00
Even if you are seeing the film in your home, you will still require to prepare in advance and also obtain the titles that you intend to enjoy.
Selecting one from the video shop or an on-line DVD shop would
function well in this situation. Keep in mind the due dates on the
DVDs as well, if you pick to rent out.

Secret 3: Snack assault!

What makes a film so excellent? Naturally it is the treats that
come with the whole watching experience. Who could decline wonderful snacks such as popcorn, chips,
soft drinks, and also ice-cream? Always make sure that
you have these accessible if you pick to hold a
flick session with family and friends.

my web blog - sneak a peek at this web-site: http://www.gegeerel.edu.mn/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=17759
Quote
0 #38 Sonya 2019-08-14 23:27
Useful information. Fortunate me I found your website by chance, and I am stunned
why this twist of fate did not took place earlier!
I bookmarked it.

Here is my web-site; parkolas: https://www.origo.hu
Quote
0 #37 Rene 2019-08-12 14:37
Greetings from Carolina! I'm bored to tears at work so I decided
to check out your blog on my iphone during lunch break.
I love the knowledge you provide here and can't wait to take a look when I get home.

I'm amazed at how quick your blog loaded on my mobile .. I'm not even using WIFI, just
3G .. Anyways, wonderful blog!

Feel free to surf to my weblog bulgaria: https://www.dentalshit.com
Quote
0 #36 Crystle 2019-08-10 21:53
I like what you guys are usually up too. This sort of clever work and coverage!

Keep up the very good works guys I've added you guys to
blogroll.

My weblog - parkolas: https://www.origo.hu
Quote
0 #35 Isabel 2019-08-10 05:54
Wow! This blog looks exactly like my old one! It's on a completely different subject
but it has pretty much the same layout and design. Great choice of colors!


Here is my webpage :: parkolas: https://www.origo.hu
Quote
0 #34 Loretta 2019-08-09 08:22
Nice blog here! Also your website loads up fast! What web
host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
I wish my website loaded up as quickly as yours lol

Feel free to visit my site :: tourident: https://www.dentalshit.com
Quote
0 #33 Melva 2019-08-09 00:40
This website truly has all the info I needed about this subject and didn't know who to ask.


my blog Parkolas: https://www.origo.hu
Quote
0 #32 Brigida 2019-08-08 06:20
hi!,I like your writing so so much! proportion we communicate more about your
article on AOL? I require a specialist on this house to resolve my problem.
May be that is you! Taking a look ahead to
see you.

Here is my blog post - Parkolas: https://www.origo.hu
Quote

Add comment


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

แบบสำรวจ