คณบดีพยาบาลศาสตร์

ผศ.เสาวลักษณ์  แย้มตรี

ฝ่าย/หน่วยงาน

พยาบาลศาสตร์

ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.2548 เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2549 นับเป็นคณะวิชาที่เป็นลำดับที่ 4 ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยมีความร่วมมือด้านวิชาการในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษากับ Tokusukai Medical Corporation Group of Japan เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศในการผลิตกำลังคนรองรับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน สังคม โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สู่ความเป็นสากล เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะความสามารถและสมรรถนะด้านวิชาชีพที่สังคมต้องการ ต่อมากระทรวงได้ประกาศเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552 และให้สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552 ภายในปีการศึกษา 2555 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียจึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)มีความเชื่อว่า การพยาบาลเป็นบริการที่มีความละเอียดอ่อน อันเกิดจากพื้นฐานของความรัก ความเมตตากรุณาของพยาบาลที่มีต่อผู้ใช้บริการ การบริการพยาบาลจำเป็นต้องอาศัยทั้งศาสตร์ทางการพยาบาล (Nursing Science) และศิลปะการพยาบาล (Nursing Art) รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบูรณาการความรู้สู่ปฏิบัติการพยาบาลที่เข้าถึงความเป็นมนุษย์ การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีคุณลักษณะเพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม สามารถสื่อสารสัมพันธ์และทำงานร่วมกับชุมชน สังคม และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้พึ่งตนเองได้ ดำรงชีวิตด้วยความสุขแบบพอเพียงและยั่งยืน กรอบแนวคิดของหลักสูตรประกอบด้วยมโนทัศน์ทางการพยาบาล ดังนี้
บุคคล เป็นผู้มีความสมดุลอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่มีความเป็นปัจเจกบุคคล มีศักดิ์ศรี มีสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ และมีศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาวะตนเอง
สุขภาพ เป็นภาวะที่เป็นสุขตามการรับรู้ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน อันเกิดจากความสมดุลทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ภาวะสุขภาพได้ในแต่ละช่วงวัยของชีวิต และตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีผลต่อสุขภาวะของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
การพยาบาล เป็นการดูแลอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งเกิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้ใช้บริการที่คำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ให้การดูแลทุกช่วงวัยของชีวิต ครอบคลุมทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันปัญหาสุขภาพ การดูแลรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย และการฟื้นฟูสภาพ เมื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของประชาชน ให้ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและมีสุขภาวะ
การจัดการเรียนการสอน เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริม “ผู้เรียน” ให้มีวิจารณญาณในการดำรงชีวิตใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกับการปลูกฝังคุณลักษณะวิชาชีพโดยมี “ครู” เป็นผู้เอื้ออำนวยในการเรียนรู้
บัณฑิตพยาบาลเป็นผู้ดำรงตนเป็นคนดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีอุดมคติชีวิต และศรัทธาต่อการทำงาน มีภาวะผู้นำ เป็นที่ยอมรับของสังคม มีความสามารถด้านวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีโดยยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้พึ่งตนเองได้ ดำรงชีวิตด้วยความสุขแบบพอเพียงและยั่งยืน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์  
ปรัชญา    พยาบาลคือ  ผู้กอรปด้วยคุณธรรม  ความสามารถ  และมีภาวะผู้นำในการพัฒนาสุขภาวะให้ชุมชน  และสังคมด้วยความเท่าเทียม
ปณิธาน   มุ่งมั่นผลิตพยาบาลให้เป็นผู้มีคุณธรรมและความรู้  ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  ใฝ่รู้อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชน  และสังคม  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรอุดมศึกษาที่มีมาตรฐาน  ผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
พันธกิจ
1.       ผลิตพยาบาลที่มีคุณธรรม  มีคุณภาพ  และมีภาวะผู้นำ
2.       วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษา  และภาวะสุขภาพชุมชน
3.       บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
4.       ทำนุบำรุง  สนับสนุน  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล
5.       สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาพยาบาล  และนวัตกรรมต่าง ๆ  กับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อัตลักษณ์
จิตสาธารณะ                   (Public  mind)
ภาวะผู้นำ                        (Leadership)
นอบน้อมถ่อมตน            (Humility)
อดทน                              (Patience)
 สีประจำคณะพยาบาลศาสตร์  คือ สีแดง เป็นสีประจำวันอาทิตย์ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ความหมายของสีแดง คือความรักชาติ  ความกระตือรือร้น  และพลังสร้างสรรค์

Comments   

0 #25 Seth 2019-06-10 11:57
With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My blog has a
lot of exclusive content I've either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over
the web without my agreement. Do you know any methods to help stop content
from being stolen? I'd genuinely appreciate it.

Here is my web-site https://routeripaddress.site/192.168.002.72-ip-address/: https://routeripaddress.site/192.168.002.72-ip-address/
Quote
0 #24 Dennis 2019-05-17 07:26
Niềng răng mắc cài kim loại là phương pháp chỉnh sử dụng mắc cài và dây cung đưa răng về đúng vị trí trên cung hàm, đảm bảo
khớp cắn và vấn đề thẩm mỹ.
Có 3 loại niềng răng mắc cài kim loại
là Niềng răng mắc cài kim loại thường nhật,
Niềng răng mắc cài kim loại tự khóa và niềng răng mắc cài kim loại mặt trong.

Niềng răng mắc cài kim loại dù là mắc cài thông thường hay mắc
cài tự khóa đều có thể áp dụng cho tất cả các
đối tượng khách hàng. Những trường hợp bị các khiếm khuyết về răng như
hô, móm, thưa, lệch lạc dù là trẻ nhỏ
hay người lớn đều có thể tiêu dùng niềng răng mắc cài
kim loại.

my weblog :: niềng răng giá
bao nhiêu: https://news.zing.vn/nha-khoa-up-dental-ap-dung-chinh-sach-nieng-rang-tra-gop-1-trieuthang-post905641.html?fbclid=IwAR10onp397NQynQBZ8DjYnF4gDLac9f-ZUHCLElXFB1_S8Y9hKgpRTEYJKA
Quote
0 #23 Chet 2019-03-02 06:12
Niềng răng mắc cài kim loại là phương pháp
chỉnh dùng mắc cài và dây cung đưa răng về đúng vị
trí trên cung hàm, đảm bảo khớp cắn và vấn đề thẩm mỹ.


Có 3 loại niềng răng mắc cài kim loại là Niềng răng mắc cài kim loại thường
ngày, Niềng răng mắc cài kim loại tự
khóa và niềng răng mắc cài kim loại mặt trong.

Niềng răng mắc cài kim loại dù là mắc cài thường nhật hay mắc cài tự khóa đều có thể áp dụng cho tất cả các đối tượng người mua.
Những trường hợp bị các khiếm khuyết về răng như hô, móm, thưa, lệch
lạc dù là trẻ nhỏ hay người lớn đều có thể dùng niềng răng
mắc cài kim loại.

My homepage ... răng đẹp: https://thanhnien.vn/suc-khoe/rang-co-bi-xo-lech-tro-lai-sau-khi-nieng-1017160.html?fbclid=IwAR3JcfrVshWJzoqceEYXzu9445Z3d7w5y_kZTx-XEA84fwye14ySC9RRtNM
Quote
0 #22 Myra 2019-02-14 01:10
Niềng răng mắc cài kim loại là phương pháp chỉnh dùng mắc cài và
dây cung đưa răng về đúng vị trí trên cung hàm, đảm bảo khớp cắn và vấn đề thẩm mỹ.

Có 3 loại niềng răng mắc cài kim loại là Niềng răng
mắc cài kim loại bình thường, Niềng răng
mắc cài kim loại tự khóa và niềng răng mắc cài kim loại mặt trong.


Niềng răng mắc cài kim loại dù là mắc cài
thông thường hay mắc cài tự khóa đều có thể áp dụng cho tất cả các đối tượng khách hàng.
Những giả dụ bị các khiếm khuyết về răng như hô,
móm, thưa, lệch lạc dù là trẻ nhỏ hay người
lớn đều có thể sử dụng niềng răng mắc cài kim loại.Feel free to visit my webpage - niềng răng hết hô móm: https://thanhnien.vn/ban-can-biet/nen-nieng-rang-vo-hinh-hay-nieng-rang-mac-cai-kim-loai-1017327.html?fbclid=IwAR1DNFlS8y45KitjVyAjAHvVAANsXEiRvm0G6lbcAhQI9p61j5TGZrlH3wA
Quote
0 #21 profile7163 2018-10-31 20:48
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Quote
0 #20 LorraineReece 2018-08-19 00:55
5 ซม. เผยแพร่ 4/01/2016 titan gel thailand อวัยวะเพศชายขนาดใหญ่นั้นบ่งบอกได้ถึงความแมนและความ เป็นผู้นำ และยังส่งผลถึงชีวิตประจำวัน ชื่อเสียง หน้าที่การงาน น่าเสียดายที่ขนาดอวัยวะเพศที่ผู้หญิงทุกคนใฝ่ฝันอยา กลองดูสักวันนั้น ไม่สามารถมีได้ในชายทุกคน คุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่? ถูกคนนินทาไม่ว่าหญิงหรือชายว่าเล็ก ไม่มั่นใจเวลาเปลื้องผ้า หรือทำกิจกรรมรักบนเตียง แข็งช้า เสียเวลาเล้าโลมจนหมดอารมณ์ หลั่งเร็ว ขายหน้าคนรัก เป็นที่รังเกียจจองเพศหญิง ไม่รู้สึกว่าใส่ ไม่สามารถพาเธอไปถึงสวรรค์ ถูกเอาไปนินทาต่อ การงานไม่ก้าวหน้าเพราะไม่มีความมั่นใจ ไร้ความเป็นผู้นำ.
Quote
0 #19 Virgil 2018-07-01 17:51
I do not know if it's just me or if everybody else experiencing problems
with your blog. It seems like some of the written text on your content
are running off the screen. Can someone else please comment and
let me know if this is happening to them as well? This could be a issue with my web browser because
I've had this happen previously. Cheers

Have a look at my web-site :: รับผลิตอาหารเสริม: https://brannova.com/
Quote
0 #18 top100thailand 2018-04-29 03:47
Eco Slim เป็นผู้ช่วยที่ดีในการต่อสู้กับโรคอ้วนและน้ำหนักมาก เกินไป ผลลัพธ์ของผู้ที่ใช้ยา และการเก็บรักษาอาหารที่ปกติมักดีกว่าคนที่ทรมานตัวเ อง ด้วยอาหาร ร่างกายได้รับการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพในรูปของวิ ตามินที่ซับซ้อน และใช้สาร และแทนที่จะเริ่มการสะสมพลังงาน –ปรากฏการณ์หลีกเลี่ยงไม่ได้กับอาหารใด ๆ – จะใช้แคลอรี่ แปลงองค์เป็นพลังงาน. เว็บไซต์ Top-100 Thailand
คุณมีโอกาสที่ยอดเยี่ยมแล้วที่จะรับมือกับปัญหาทางเพ ศทั้งหมดของคุณโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ถึงเวลาแล้วที่จะได้เห็นพลังของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด และเห็นว่าธรรมชาติสามารถรักษาโรคต่าง ๆ ได้ ระบบสืบพันธุ์ของคุณจะได้รับการบำรุงด้วยสารอาหาร วิตามินและเกลือแร่ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ คุณจะกลายเป็นคุณคนใหม่ที่แข็งแกร่งอย่างน่าเหลือเชื ่อในทุกช่วงเวลาที่คุณมีเพศสัมพันธ์. top100thailand.org นั่นคือสิ่งที่
Quote
0 #17 Guestisogs 2018-04-10 13:34
guest test post
bbcode
html
http://temresults2018.com/ simple
Quote
0 #16 Buy An Essays 2018-02-27 04:58
buy essays online reviews write essays for me essays essays expository
Quote

Add comment


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

แบบสำรวจ