คณบดีพยาบาลศาสตร์

ผศ.เสาวลักษณ์  แย้มตรี

ฝ่าย/หน่วยงาน

พยาบาลศาสตร์

Error
  • You use too big image
  • You use too big image
  • You use too big image

แผนงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2560

 - แผนงบประมาณและการวิเคราะห์แผนงบประมาณ (คลิก)

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560

- แผนปฏิบัติการฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา (คลิก)

- แผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา (คลิก)

- แผนปฏิบัติการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม (คลิก)

- แผนปฏิบัติการฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (คลิก)

Subcategories

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

แบบสำรวจ