คณบดีพยาบาลศาสตร์

ผศ.เสาวลักษณ์  แย้มตรี

ฝ่าย/หน่วยงาน

พยาบาลศาสตร์

การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

 (คลิก) หน้าปก

 (คลิก) สารบัญ

 (คลิก) บทสรุปผู้บริหาร

 (คลิก) ระดับคณะองค์ที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1-1.6

 (คลิก) ระดับคณะองค์ที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.1-2.3

 (คลิก) ระดับคณะองค์ที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3.1

 (คลิก) ระดับคณะองค์ที่ 4 ตัวบ่งชี้ 4.1

 (คลิก) ระดับคณะองค์ที่ 5 ตัวบ่งชี้ 5.1-5.2

 

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

แบบสำรวจ